طرح پویش، اشتغال همزمان با تحصیل

شغل های ویژه
شغل های پیشنهادی
31+

شغل موجود

5+

رزومه فعال

22+

کارفرما موجود

164+

فرصت شغلی

همه چیز در مورد سامانه پویش:

پویش نیروی انسانی

در این سامانه اطلاعات مربوط به صنایع درج شده و هدف آن سامانه ایجاد تعامل سازنده بین صنایع استان اصفهان با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در راستای رویکرد حل مسئله است.

مشاهده بیشتر

پویش صنایع

در این سامانه اطلاعات مربوط به صنایع درج شده و هدف آن سامانه ایجاد تعامل سازنده بین صنایع استان اصفهان با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در راستای رویکرد حل مسئله است.

مشاهده بیشتر